Song va lam viec...
Tich cuc...
Nghiem chinh...
CBCCVC...

Sơ lược về Sở Xây dựng Kiên Giang

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, chất thải rắn trong đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao); phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Đăng lúc: 10-01-2013 06:40:23 PM | Đã xem: 1271 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sở Xây dựng Kiên Giang

Điện thoại liên hệ và Đường dây nóng

Điện thoại liên hệ và Đường dây nóng niêm yết tại Sở Xây dựng Kiên Giang

Đăng lúc: 10-01-2013 06:46:50 PM | Đã xem: 1306 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sở Xây dựng Kiên Giang

Ban Giám đốc Sở

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT/BXD-BNV ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã về các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc ngành xây dựng; Quyết định số 616/QĐ-UBND ngăy 16 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng Kiên Giang.

Đăng lúc: 10-01-2013 06:50:24 PM | Đã xem: 1554 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sở Xây dựng Kiên Giang

Văn phòng Sở

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở Xây dựng Kiên Giang

Đăng lúc: 10-01-2013 07:52:23 PM | Đã xem: 1145 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sở Xây dựng Kiên Giang

Thanh tra Sở

Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở Xây dựng Kiên Giang

Đăng lúc: 10-01-2013 07:54:07 PM | Đã xem: 1065 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sở Xây dựng Kiên Giang

Phòng Giám định và Quản lý xây dựng cơ bản

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Giám định và Quản lý xây dựng cơ bản

Đăng lúc: 10-01-2013 07:55:30 PM | Đã xem: 1338 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sở Xây dựng Kiên Giang

Phòng Kiến trúc - Quy hoạch xây dựng

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kiến trúc - Quy hoạch xây dựng

Đăng lúc: 10-01-2013 07:57:09 PM | Đã xem: 1182 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sở Xây dựng Kiên Giang

Phòng Quản lý nhà

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý nhà

Đăng lúc: 10-01-2013 07:58:01 PM | Đã xem: 860 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sở Xây dựng Kiên Giang

Phòng Hạ tầng kỹ thuật đô thị và Vật liệu xây dựng

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Hạ tầng kỹ thuật đô thị và Vật liệu xây dựng

Đăng lúc: 10-01-2013 08:02:09 PM | Đã xem: 1252 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sở Xây dựng Kiên Giang

Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng

Đăng lúc: 10-01-2013 08:41:48 PM | Đã xem: 1739 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sở Xây dựng Kiên Giang

Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn

Đăng lúc: 10-01-2013 08:44:17 PM | Đã xem: 1299 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sở Xây dựng Kiên Giang