Công tác chỉ đạo, điều hành năm 2015 và chương trình chỉ đạo, điều hành năm 2016 của tỉnh Kiên Giang

Thứ sáu - 15/07/2016 05:47

Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2015 và triển khai chương trình chỉ đạo, điều hành năm 2016

Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2015 và triển khai chương trình chỉ đạo, điều hành năm 2016
Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, cải cách hành chính, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Chương trình số 31/CTr-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2015 cụ thể như sau:
Phần thứ nhất
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và cải cách hành chính.
Quán triệt thực hiện nhiệm vụ năm 2015 của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã cụ thể hóa ban hành Chương trình số 31/CTr-UBND ngày 29/01/2015 với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; ban hành các danh mục chương trình, đề án, dự án và triển khai cho các ngành, địa phương tổ chức thực hiện. Chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm, dành nhiều thời gian tập trung chỉ đạo quyết liệt một số ngành, lĩnh vực trọng tâm, để tạo bước đột phá mới; quan tâm xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc những ngành, lĩnh vực còn yếu kém, để phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2016 và chuẩn bị cho xây dựng các kế hoạch cho giai đoạn 2016-2020; kết hợp với việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2015, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 9,62% so năm 2014, đứng thứ 3 trong 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long (sau thành phố Cần Thơ và tỉnh Long An).
Kết quả đạt được trên các lĩnh vực cụ thể như sau:
- Trong chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn: Tập trung rà soát, điều chỉnh, quy hoạch nông nghiệp, nông thôn theo hướng tái cơ cấu của ngành nông nghiệp; tăng cường đầu tư các công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu và bảo vệ sản xuất. Nhiều mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ lúa gạo, xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa theo hướng VietGAP, chuyển đổi nông nghiệp bền vững (dự án VnSAT), gắn với nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học, kỹ thuật trong đầu tư phát triển được nhân rộng . Triển khai thực hiện tốt chính sách bảo vệ và hỗ trợ đất trồng lúa; các đề án trong tổ chức sản xuất, khai thác, bảo vệ và phát triển thủy sản được quan tâm thực hiện và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc. Tập trung nhiều nguồn lực cho thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 18 xã và huyện Tân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới.
- Thương mại, dịch vụ: Triển khai tốt các giải pháp kiểm soát thị trường, giá cả, đảm bảo cung cầu hàng hóa, gắn với đẩy mạnh xuất khẩu, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu của các doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch phát triển mạnh, thu hút được nhiều dự án lớn được triển khai đầu tư tại Phú Quốc và thành phố Rạch Giá.
- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển tích cực: Một số dự án đầu tư vào khu công nghiệp Thạnh Lộc đã đưa vào sản xuất, tạo ra nhiều việc làm và tăng nguồn thu cho ngân sách. Đẩy nhanh việc đầu tư phát triển lưới điện cho các xã đảo, điện cho vùng lõm và điện cho sản xuất nông nghiệp, đến nay đã hoàn thành đưa điện quốc gia ra Trung tâm hành chính huyện Kiên Hải, triển khai kéo điện quốc gia từ An Biên ra xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải và điện ra Hòn Nghệ và Hòn Heo, huyện Kiên Lương.
- Thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế và đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng: Đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2013-2020. Tập trung cho chỉ đạo xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và đầu tư công năm 2016. Phân cấp, ủy quyền cho các địa phương phê duyệt danh mục xây dựng nông thôn mới nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, giao thông nông thôn, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẻ thi công dự toán; quan tâm công tác đầu tư, gắn với xử lý vướng mắc một số công trình, dự án. Trong năm 2015, nhiều công trình, dự án trọng điểm được khởi công và chuẩn bị khởi công , một số hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng ... Giao thông nông thôn hoàn thành mục tiêu nghị quyết của HĐND; nhựa hóa đường về trung tâm xã từ đầu năm đến nay hoàn thành thêm 03 xã, nâng tổng số xã trong đất liền được nhựa hóa 103/103 xã, đạt 100%.
Linh hoạt trong thực hiện các cơ chế, chính sách để tạo môi trường thuận lợi hơn cho sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch phát triển ngắn hạn, dài hạn cho phù hợp với từng thời kỳ và khả năng của ngân sách. Quan tâm hỗ trợ giải quyết những vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai nhanh các công trình, dự án, nhất là các công trình, dự án trọng điểm về phát triển hạ tầng giao thông, du lịch, sản xuất công nghiệp, dịch vụ. Tích cực kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án, cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhất là ở Phú Quốc và có nhiều chuyển biến tích cực . Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 40.517 tỷ đồng, đạt 117,77% kế hoạch, tăng 27,16% so cùng kỳ.
Chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, khai thác nguồn thu để tăng thu ngân sách nhà nước và đôn đốc thu để đạt dự toán; chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong điều hành ngân sách năm 2015; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, kiên quyết cắt giảm những khoản chi chưa thật sự cần thiết để tập trung nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Năm 2015, thu ngân sách vượt 22% so với dự toán, tăng 34,46% so với cùng kỳ (tổng thu 6.720 tỷ đồng); tổng chi vượt 15,76% (tổng chi 11.934,4 tỷ đồng).
Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 27/01/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thực hiện các chính sách tín dụng, nhất là một số chính sách trọng tâm, ưu tiên về phát triển nông nghiệp nông thôn, chính sách phát triển thủy sản, cho vay xuất khẩu.... Thị trường tiền tệ ổn định, mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm, tạo thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ:
Quy mô, mạng lưới trường lớp học tiếp tục được đầu tư, sắp xếp phù hợp; mở rộng mô hình trường học mới. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nhất là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy. Công tác phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi được quan tâm, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phổ cập mầm non được tăng cường đầu tư . Chất lượng giáo dục tiếp tục đạt kết quả tốt . Các chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số, học sinh và giáo viên vùng khó khăn được quan tâm thực hiện.
Quan tâm đầu tư và chuyển giao công nghệ mới, nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Công tác bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đặc trưng của tỉnh được chú trọng.
- Công tác đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân:
Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thực hiện tốt các chính sách đền ơn, đáp nghĩa . Các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ cho người nghèo được thực hiện đồng bộ, cơ bản người nghèo được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước, từng bước thoát nghèo. Công tác tạo việc làm và dạy nghề cho người lao động được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện; tăng cường đầu tư các thiết bị dạy nghề, bồi dưỡng năng lực giáo viên, đáp ứng yêu cầu đào tạo có chất lượng; đẩy mạnh công tác xã hội hóa đào tạo nghề, đến nay đã có 2 dự án đầu tư trường đào tạo nghề tại Phú Quốc (Singapore và Hàn Quốc).
Chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; chủ động triển khai hiệu quả y tế dự phòng, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, nhất là một số dịch bệnh lạ, không có dịch bệnh lớn. Tăng cường đầu tư, xây dựng cơ sở, vật chất và trang thiết bị cho các bệnh viện tuyến huyện; gắn với tăng cường hỗ trợ bác sĩ từ tuyến trên về tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, góp phần giảm tải cho bệnh viện tỉnh . Chỉ đạo khắc phục bước đầu những hạn chế, yếu kém của ngành y tế, nhất là công tác quản lý đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế.
Chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện quan trọng của tỉnh . Hoạt động du lịch được tăng cường, các doanh nghiệp du lịch có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng dịch vụ, tổ chức tour, tuyến phục vụ du khách; tốc độ tăng trưởng du lịch và đầu tư cho du lịch tăng . Công tác phối hợp, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long cơ bản đảm bảo yêu cầu và tiến độ, công tác quảng bá cho năm du lịch được tăng cường hơn; chuẩn bị đầu tư xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phú Quốc.
- Trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai:
Công tác truyền thông bảo vệ môi trường đã có nhiều sự đổi mới về nội dung và hình thức truyền thông. Công tác kiểm tra, xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường được tăng cường chỉ đạo . Đã công bố khu vực cấm và khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch ứng phó với biển đổi khí hậu, cải thiện môi trường . Triển khai thực hiện Kế hoạch tổng điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 và triển khai thực hiện Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ về giao các khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác; dự án quy hoạch, thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030. Đẩy mạnh việc đầu tư các công trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
- Trong công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo:
Tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục được sắp xếp kiện toàn theo nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của bộ ngành Trung ương. Đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, hoàn thành thủ tục đề nghị công nhận xã đảo. Hoàn thành Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan hành chính của tỉnh trình Bộ Nội vụ. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức . Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; triển khai Đề án hiện đại hóa hành chính. Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về số lượng cấp phó ở sở ngành và địa phương; ban hành Kế hoạch về triển khai Chương trình hành động về phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng, nhằm tạo sự chuyển biến về tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả của bộ máy nhà nước.
Trong năm 2015, đã ban hành 09 quyết định công bố thủ tục hành chính, với 613 thủ tục. Trong đó: Công bố thủ tục hành chính mới 219 thủ tục; sửa đổi, bổ sung 226 thủ tục; hủy bỏ, bãi bỏ 168 thủ tục. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2014 xếp thứ 9/63 tỉnh, thành (giảm 6 hạng), xếp thứ 3/13 tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long (giảm 02 hạng) so với năm 2013
Các cấp, các ngành đã kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, hạn chế phát sinh khiếu nại từ cơ sở. Đã thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh và cấp huyện, thành lập Tổ công tác của tỉnh để hỗ trợ UBND huyện Phú Quốc giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền và xử lý vướng mắc trong giải tỏa bồi thường; phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp đạt yêu cầu. Công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo được tăng cường, số đơn khiếu nại giảm so với năm 2014; số vụ khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết kịp thời, đúng chính sách pháp luật . Tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn cơ bản ổn định. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa nhằm hạn chế tiêu cực, tham nhũng phát sinh; đẩy mạnh công tác thanh tra trách nhiệm, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường thanh tra kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng .
- Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và đối ngoại:
Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chỉ đạo các lực lượng chức năng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia cứu hộ, cứu nạn. Tăng cường công tác phối hợp tuần tra bảo vệ an ninh, quốc phòng, nhất là các tuyến biên giới, biển đảo. Triển khai nhiều phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, kịp thời ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ an toàn, tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị và đại hội đảng bộ các cấp. Cụ thể hóa, triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; đề án đảm bảo quốc phòng của tỉnh giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, vùng biển; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu. Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập đảm bảo sẵn sàng chiến đấu được tăng cường, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tiếp tục được củng cố, bổ sung phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương, công tác bảo vệ an ninh - trật tự và công tác biên phòng năm 2015. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện đề án xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Tập trung triển khai nhiều biện pháp, huy động các lực lượng, phương tiện, tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Hoạt động ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hoá với các nước được tăng cường mở rộng, đạt một số kết quả tích cực, đã có nhiều nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu cơ hội đầu tư và hợp tác thương mại với tỉnh. Duy trì các cuộc làm việc định kỳ, sơ kết các chương trình hợp tác; tổ chức thăm viếng nhân dịp lễ, tết với các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia; tăng cường mối quan hệ hợp tác truyền thống, hữu nghị, phối hợp giải quyết tốt công tác bảo vệ an ninh biên  giới, vùng biển. Hoạt động ngoại giao nhân dân được tăng cường, đã vận động các tổ chức và cá nhân giá trị cam kết tài trợ để đầu tư xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, trường, lớp, xử lý môi trường, vật tư y tế và sinh kế cho người nghèo.
2. Về thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh
Trong năm, UBND tỉnh đã ban hành 55 đề án, dự án (gọi chung là đề án) giao các sở, ngành thực hiện. Kết quả, có 19 đề án hoàn thành trình phê duyệt; 20 đề án đang thực hiện; 09 đề án chuyển sang năm 2016; 07 đề án không thực hiện.
Trong điều hành, UBND tỉnh luôn bám sát những định hướng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo cụ thể hóa kịp thời các văn bản của cấp trên và giải quyết kịp thời các văn bản kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Hàng tháng đều có kiểm điểm đánh giá công tác; đồng thời tăng cường làm việc với cơ sở kiểm tra, kết hợp với giải quyết khó khăn, vướng mắc nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.
Các Thành viên UBND tỉnh phát huy tốt vai trò trách nhiệm cá nhân, tham gia đều các phiên họp UBND tỉnh, tích cực tham gia vào công việc chung của UBND tỉnh. Trong chỉ đạo, điều hành Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xử lý, giải quyết các công việc của khối được phân công phụ trách, những vấn đề lớn, những vấn đề còn vướng mắc được đưa ra lấy ý kiến trong tập thể UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh; những vấn đề vượt thẩm quyền đều chủ động xin chủ trương giải quyết của Tỉnh ủy, Bộ, ngành Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời phối hợp tốt với các Bộ, ngành Trung ương tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, tranh thủ được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển của tỉnh.
Các sở, ngành và địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc tham mưu, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước; tích cực trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở ngành và địa phương mình, góp phần tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chung của tỉnh.
Công tác theo dõi, đôn đốc việc chấp hành của sở, ngành và địa phương được tăng cường, tính chấp hành nâng lên; trên từng lĩnh vực có điển hình sở ngành, địa phương làm tốt; đồng thời nhắc nhở các địa phương chưa làm tốt để khắc phục. Tăng cường nhiều hơn công tác kiểm tra việc thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật, làm việc trực tiếp với các cơ quan chuyên môn và UBND huyện, thị xã, thành phố về thực hiện nhiệm vụ của ngành và địa phương. Chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ công tác như: Kiểm tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cải cách thủ tục hành chính…
Các chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh được công khai, dân chủ; các cuộc họp, làm việc định kỳ của UBND tỉnh đều có mời đại diện cơ quan báo chí dự đưa tin; hàng quý cơ quan chức năng tổ chức giao ban định kỳ với các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương và Trung ương. Các chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành đều được công khai trên các trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, của các sở, ngành, địa phương và các cơ quan thông tin báo chí, góp phần tích cực trong việc định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội.
Công tác thông tin báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, nhìn chung các sở ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các cuộc họp, làm việc được chuẩn bị chu đáo, có chất lượng hơn. Tăng cường họp trực tuyến nhiều hơn, đã tiết kiệm được thời gian, kinh phí, tăng thời lượng trao đổi thảo luận, mở rộng thành phần dự họp, qua đó các chủ trương, kết luận được thông tin kịp thời.
3. Công tác với Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể cấp tỉnh
Phối hợp với HĐND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp việc tổng kết nhiệm kỳ 2011-2015. Duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với ĐĐBQH, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam trong việc chuẩn bị nội dung kiến nghị của ĐĐBQH, nội dung trình HĐND và các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri của ĐĐBQH, HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp; đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành và địa phương phối hợp tổ chức tốt các đợt tiếp xúc cử tri của ĐĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh và kịp thời trả lời các kiến nghị của cử tri đặt ra.
II. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN
Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 chưa đạt mục tiêu đề ra, kinh tế tăng trưởng thấp so với kế hoạch (đạt 9,62%, kế hoạch 10%). Các nguồn lực đầu tư cho phát triển của tỉnh vẫn chưa đáp ứng cho nhu cầu phát triển; nuôi trồng thủy sản, xây dựng cơ bản, xuất khẩu đạt thấp. Sản xuất, kinh doanh vẫn còn khó khăn, nhất là khâu tiêu thụ sản phẩm; một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp so với kế hoạch và giảm so với cùng kỳ; thị trường xuất khẩu, nhất là mặt hàng gạo có sự cạnh tranh gay gắt. Thời tiết diễn biến bất thường, mặn xâm nhập sâu, đã tác động và ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Năng lực quản lý, điều hành của doanh nghiệp một số còn hạn chế; số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động vẫn còn nhiều. Công tác xuất nhập khẩu phát triển chậm so với lợi thế. Chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế chưa bền vững.
Những vấn đề lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có mặt hạn chế như: Trong đầu tư xây dựng cơ bản, năng lực quản lý, điều hành của một số chủ đầu tư, hiệu quả hoạt động của Ban quản lý dự án tuy có nhiều nỗ lực chỉ đạo chấn chỉnh nhưng nâng lên chậm; quản lý đấu thầu có mặt chưa chặt chẽ, một số chủ đầu tư chưa tuân thủ theo quy định; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều hạn chế trong khâu lập phương án bồi thường, làm chậm tiến độ một số công trình, dự án chậm tiến độ, nhất là các dự án có tác động đến kinh tế - xã hội. Quản lý, sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản có mặt vẫn chưa chặt chẽ; tình trạng chặt phá, lấn chiếm, khai thác rừng trái phép trên địa bàn Phú Quốc ngăn chặn nhưng chưa triệt để; vấn đề ô nhiễm môi trường vẫn còn nhiều bức xúc.
Trong công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, hàng năm đối với các huyện, thị xã, thành phố ít được sự quan tâm, chất lượng xây dựng kế hoạch còn thấp và chậm tiến độ, chưa đạt yêu cầu. Trong công tác quy hoạch, một số địa phương và các sở, ngành chưa chọn được đơn vị tư vấn có năng lực, dẫn đến thời gian lập quy hoạch kéo dài; chất lượng của quy hoạch chưa cao , quản lý quy hoạch còn hạn chế; quản lý quy hoạch xây dựng vẫn còn xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm lòng, lề đường để làm nơi kinh doanh, buôn bán, nhất là trung tâm các huyện, thị xã, thành phố.
Văn hóa, xã hội vẫn còn một số hạn chế: Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi còn chậm; chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là lao động có tay nghề chưa đáp ứng yêu cầu thực tế phát triển; tình trạng ô nhiễm xảy ra ở một số nơi; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, giảm nghèo chưa bền vững.
Tình hình an ninh trên biển, biên giới, vùng nông thôn, khiếu kiện đông người từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp; tội phạm, tệ nạn xã hội có nơi gia tăng, số người chết do tai nạn giao thông tăng.
Chất lượng công tác cải cách hành chính của các sở, ngành, địa phương nâng lên chưa nhiều, chưa tạo được bước chuyển biến có tính đột phá, thủ tục hành chính vẫn chưa thông thoáng, còn gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Một số ngành, huyện, thị xã chưa thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách, còn xảy ra sai phạm trong một số lĩnh vực quản lý như: Sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị…
Vẫn còn nhiều công việc đề ra trong các chương trình hành động, kế hoạch của UBND tỉnh, quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh không được triển khai đúng tiến độ và yêu cầu. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của một số sở, ngành chưa được quan tâm đúng mức.
Vẫn còn một số sở, ngành và địa phương, thủ trưởng chưa chấp hành nghiêm túc chế độ hội họp, ít tham dự phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh và phân công dự họp chưa đúng thành phần. Công tác phối hợp giữa sở ngành với sở ngành, giữa sở ngành với huyện, thị, thành phố trong giải quyết vướng mắc có liên quan chưa cao. Một số sở ngành, huyện, thị chấp hành chưa nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh (báo cáo xây dựng cơ bản; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo triển khai thực hiện các kết luận sau thanh tra…), gây khó khăn cho cơ quan tổng hợp, tham mưu đề xuất.
Những hạn chế yếu kém trên, có nguyên nhân khách quan, nhưng chủ yếu là do: Sự chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện từng lúc, từng nơi thiếu quyết liệt. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành từng lúc, từng nơi thiếu chặt chẽ và chưa đồng bộ; năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số địa phương, đơn vị còn hạn chế.
Phần thứ hai
CHƯƠNG TRÌNH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2016
Năm 2016, kinh tế của đất nước tiếp tục phục hồi ổn định với tốc độ tăng trưởng khá cao, nước ta hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, nhất là khi cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập, tham gia các hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia ký kết. Là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.
Kinh tế trong tỉnh có nhiều thuận lợi từ thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, tăng trưởng kinh tế ổn định và tiếp tục phát triển; nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, du lịch, thu hút các nhà đầu tư tiếp tục tăng, nhiều công trình dự án trọng điểm hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng, sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Tuy nhiên, kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng với thế giới, vừa tạo thời cơ vừa nảy sinh nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Trong tỉnh, kinh tế phát triển chưa vững chắc, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu; thị trường tiêu thụ, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xuất khẩu còn khó khăn, sức cạnh tranh của hàng hóa nông, thủy sản thấp; xuất khẩu cạnh tranh ngày càng gay gắt. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; vốn đầu tư từ ngân sách còn nhiều khó khăn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ; an ninh trên biển, biên giới, an ninh nông thôn, hoạt động chống phá của nhiều tổ chức còn diễn biến phức tạp; biến đổi khí hậu, nhất là hiện tượng El-Nino, thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường... tác động xấu đến sản xuất, đời sống nhân dân và sự phát triển của tỉnh.
I. MỤC TIÊU CHUNG
Năm 2016, Tập trung đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm; nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, bảo đảm tăng trưởng kinh tế đạt kế hoạch đề ra. Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, cải cách hành chính, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia trên địa bàn tỉnh.
Các chỉ tiêu chủ yếu:
a) Các chỉ tiêu kinh tế
Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 7,2% so với năm 2015; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 2,97%; tổng sản lượng lúa đạt 4,698 triệu tấn; giá trị sản xuất thủy sản tăng 7,19%; tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản đạt 692.250 tấn. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 11%. Phấn đấu có thêm 09 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 440 triệu USD tăng 9,78%; Tổng thu ngân sách trên địa bàn 6.290 tỷ đồng; tổng chi ngân sách 10.267 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 43.525 tỷ đồng. Phấn đấu thực hiện đạt 64% nhựa hóa hoặc bê tông hóa đường giao thông nông thôn ấp và liên ấp.
b) Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội
Giảm tỷ lệ sinh còn 0,2‰; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 9,5‰; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-1,5%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 13,5%; tỷ lệ huy động học sinh từ 6-14 tuổi đến trường đạt trên 96%. Số lao động được giải quyết việc làm 33.000 lượt người; tỷ lệ lao động qua đào tạo 55%, trong đó lao động có bằng cấp hoặc chứng chỉ nghề 45%; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế là 80%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 74%; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 98,3%; tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh 86%. Công tác tuyển quân đạt 100%; số vụ tai nạn giao thông giảm hơn so với năm 2015.
II. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đối ngoại.
a) Nâng cao năng lực canh tranh của các sản phẩm chủ lực của tỉnh, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, gắn với bảo vệ môi trường.
Khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 làm cơ sở xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các ngành, lĩnh vực, vùng và các địa phương.
Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp của Đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh, theo hướng tăng cường đầu tư thâm canh để tăng năng suất và giá trị sản phẩm có lợi thế, trên cơ sở sản xuất hàng hóa lớn, sản xuất chuyên canh; chuổi giá trị đồng bộ, hiệu quả, sản xuất gắn liền với thị trường; mở rộng diện tích các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị nhằm đa dạng sản phẩm hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp, phá thế độc canh cây lúa. Củng cố, nâng lên chất lượng và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn theo quy hoạch phát triển nguyên liệu lúa chất lượng cao 120.000 ha. Chuyển diện tích đất sản xuất lúa không hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. Tăng cường đầu tư phát triển thủy lợi và hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Khuyến khích việc liên kết thu mua, tiêu thụ lúa gạo xuất khẩu của các doanh nghiệp với tổ hợp tác, hợp tác xã, gắn với xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm lúa gạo.
Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nhanh cơ sở sản xuất tôm giống và thức ăn cho tôm nuôi, đáp ứng cho nhu cầu phát triển. Chỉ đạo rà soát các dự án giao đất cho các doanh nghiệp nuôi tôm công nghiệp nhưng không triển khai, triển khai cầm chừng... để thu hồi, giao lại cho các doanh nghiệp có năng lực. Tiếp tục mở rộng diện tích nuôi cua kết hợp với tôm, nuôi sò huyết thâm canh ở vùng ven biển An Biên, An Minh; nuôi cá lồng bè ven biển ở các đảo... Quy hoạch đất lâm nghiệp, phát triển rừng sản xuất làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ; tăng cường công tác bảo vệ rừng đặc dụng và rừng phòng hộ ven biển.
Xúc tiến triển khai công tác lập dự án đầu tư Trung tâm Nghề cá lớn Kiên Giang, gắn với ngư trường Tây Nam Bộ; khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp với cảng cá Thổ Châu - Phú Quốc; khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Nam Du - Kiên Hải; cảng cá Gành Dầu - Phú Quốc; đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi tôm công nghiệp.
Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Triển khai tốt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như: Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ xâm nhập thị trường, hỗ trợ đào tạo nghề...
Phát triển công nghiệp chế biến nông thủy sản gắn với vùng sản xuất nguyên liệu, tập trung đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ tiên tiến hiện đại, tăng các sản phẩm tinh chế, đa dạng hóa các mặt hàng, nâng cao giá trị xuất khẩu. Tiếp tục đầu tư điện phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Quan tâm xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh, đảm bảo sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Đẩy mạnh hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thạnh Lộc; xúc tiến việc đầu tư khu công nghiệp Xẻo Rô; kêu gọi các nhà đầu tư vào khu công nghiệp Thuận Yên, khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên.
Tăng cường công tác quản lý đô thị, nhất là trật tự xây dựng đô thị, xử lý nghiêm các hành vi xây dựng trái phép, lấn chiếm lòng, lề đường, nhất là các trung tâm đô thị.
Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, thương mại: Củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là thị trường có khả năng thâm nhập như: Nam Phi, Philippine, Mỹ, Nhật, EU; quan tâm đến xuất khẩu tiểu ngạch và tiêu thụ nội địa. Hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh như tôm đông, mực đông, gạo nhằm tăng tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu có giá trị cao, hạn chế xuất khẩu sản phẩm thô. Các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực quản trị, lành mạnh nguồn lực tài chính, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu của các doanh nghiệp trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện, khai thác tối đa các ưu đãi, lợi thế về xuất khẩu, tiêu thụ nông-thủy sản khi nước ta tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN và các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã được ký kết có hiệu lực. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về môi trường, biến đổi khí hậu nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Sử dụng mọi hình thức, huy động mọi nguồn lực để xử lý rác sinh hoạt chưa được xử lý ở các huyện đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, nhất là ở các bệnh viện, cơ sở sản xuất, chế biến thủy sản; khu, cụm công nghiệp; khai thác tài nguyên, khoáng sản...
b) Tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, triển khai nhanh các đề án, dự án có sức lan tỏa, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2016 và những năm tiếp theo.
Vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư chiến lược, có kinh nghiệm, năng lực tài chính để đầu tư vào các công trình, dự án lớn, đối với các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của tỉnh; ứng dụng các công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường...
Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng một số dự án lớn. Tăng cường kiểm soát đầu tư công, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, không để phát sinh nợ mới; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; nâng cao năng lực của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, năng lực cán bộ thẩm định, thiết kế dự toán và đấu thầu. Tiếp tục ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt danh mục đầu tư giao thông nông thôn; xây dựng hoàn thiện các xã, huyện đã đạt tiêu chí nông thôn mới theo hướng giữ vững các tiêu chí và bền vững. Đặc biệt quan tâm xây dựng nông thôn mới ở xã biên giới; hoàn thành thêm 380 km đường liên ấp, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; hoàn thành và trình phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ, trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Tập trung chỉ đạo huyện đảo Phú Quốc phát triển nhanh và đồng bộ, trong đó trọng tâm là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, giải quyết việc làm. Triển khai thực hiện tốt các quy hoạch, theo hướng khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của Phú Quốc; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư lớn, chiến lược tham gia đầu tư. Tập trung xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên đảo; đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng cảng biển hành khách quốc tế Dương Đông, cảng dịch vụ dầu khí, các dự án dịch vụ du lịch của các nhà đầu tư;... Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền cấp huyện, cấp xã, bảo đảm hoạt động hiệu quả, hướng tới phù hợp với mô hình Đặc khu kinh tế; quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội: Nhà ở, đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, khiếu kiện, bảo vệ tài nguyên, cảnh quan, môi trường... nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, đảm bảo cho Phú Quốc phát triển nhanh, ổn định và bền vững.
c) Bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục; tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc.
Tiếp tục chỉ đạo đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở các bậc học, gắn với đào tạo, tuyển dụng nâng cao chất lượng, đảm bảo đội ngũ nhà giáo phục vụ cho yêu cầu giảng dạy. Tăng cường đầu tư mở rộng, nâng cấp các trường đạt chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao, đầu tư cơ sở vật chất trường tiểu học và mầm non; nâng cao chất lượng các trường cao đẳng; đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang đạt chuẩn chất lượng cao.
Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở. Nâng cao hiệu quả y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh. Cải tiến quy trình, thủ tục, nâng cao chất lượng khám và điều trị ở các cơ sở y tế, gắn với nâng cao y đức, thái độ phục vụ nhân dân. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo bồi dưỡng để nâng cao chất lượng điều trị cho tuyến dưới để giảm tải cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh; thu hút bác sĩ về công tác ở tuyến y tế cơ sở còn khó khăn. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bệnh viện tỉnh và bệnh viện chuyên khoa; chuẩn bị thu hút, đào tạo nhân lực cho các bệnh viện mới.
Tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm; thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia việc làm; thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh. Đẩy mạnh các hình thức đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động có tay nghề cao cho các khu, cụm công nghiệp và khu du lịch. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của nhà nước về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp; thực hiện nhiều giải pháp giúp hỗ nghèo vươn lên thoát nghèo.
 Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, gắn với tăng cường huy động các nguồn lực xã hội chăm lo các đối tượng chính sách, người có công với nước, đối tượng bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm y tế và giải quyết kịp thời quyền lợi của những người tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 74%. Thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo.
Chỉ đạo tổ chức tốt các sự kiện quan trọng, các lễ hội, các ngày lễ lớn trong năm. Phối hợp tăng cường chỉ đạo tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2016 tại Phú Quốc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường, cảnh quan du lịch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, nhất là các dịch vụ giải trí internet.… Rà soát, bổ sung hoàn chỉnh, xây dựng quy hoạch du lịch ở 4 vùng trọng điểm: Phú Quốc, Hà Tiên - Kiên Lương, Rạch Giá và vùng phụ cận (Hòn Đất - Kiên Hải), U Minh Thượng, để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tăng cường liên kết du lịch của tỉnh với du lịch quốc tế, các vùng trong nước, (từng vùng nên có chủ động phối hợp với các sở, ngành sớm xây dựng quy hoạch tại địa phương mình). Chú trọng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa loại hình du lịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá du lịch để kêu gọi đầu tư và thu hút du khách.
Thực hiện tốt chủ trương của Đảng và nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về hỗ trợ sản xuất, đời sống cho đồng bào dân tộc nghèo; tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hướng dẫn, giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống… Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng, đúng pháp luật và các vụ việc phát sinh. Đấu tranh cương quyết và xử lý theo quy định của pháp luật việc lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật.
d) Tăng cường củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và đẩy mạnh cải cách hành chính.
Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ; Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Đề án đảm bảo quốc phòng của tỉnh giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030. Tập trung làm tốt công tác tuyển quân 2016 đúng quy trình, chất lượng; chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Phú Quốc, Giang Thành, Gò Quao và thị xã Hà Tiên. Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ, tập trung sở chỉ huy cấp tỉnh, cấp huyện, các công trình phòng thủ, khôi phục các chốt dân quân trên tuyến biên giới, bảo vệ vững chắc biên giới, biển đảo. Tăng cường phối hợp nắm chắc tình hình, chuẩn bị tốt công tác sẵn sàng chiến đấu và đối phó kịp thời, hiệu quả với mọi tình huống; đảm bảo an ninh vùng biển và khu vực biên giới. Duy trì tốt mối quan hệ hợp tác về quốc phòng, an ninh với lực lượng vũ trang các tỉnh, thành của Campuchia có liên quan, nhất là trong việc bảo đảm an ninh trên biển, biên giới, bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, hoạt động móc nối, liên kết, kích động biểu tình, bạo loạn, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn. Triển khai tốt kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường các biện pháp đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm về trật tự xã hội, tham nhũng, ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm vi phạm về an toàn giao thông, kiềm chế và giảm dần tai nạn giao thông, nhất là số người chết.
Đẩy mạnh hoạt động ngoại giao kinh tế với các nước, với các tổ chức trong và ngoài nước để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, quãng bá du lịch, tìm thị trường xuất khẩu... Tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống với các tỉnh, thành giáp biên của Campuchia xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, đoàn kết, hợp tác cùng phát triển.
Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường quản lý chặt chẽ việc quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên biển, đảo, biên giới, nơi nhạy cảm về quốc phòng-an ninh, hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ... Chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, thực hiện các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất.... Tiếp tục rà soát, xử lý có hiệu quả các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài, không để thành “điểm nóng”, kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng khiếu nại, tố cáo gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên các lĩnh vực,  nhất là trong sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác thanh tra, tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí.
Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp; công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục, cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, tăng cường kỷ cương công vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 23/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo tốt việc tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016; phối hợp chuẩn bị và chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy sau bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị chia tách địa giới hành chính, thành lập 2 huyện mới Thổ Châu và Sơn Thành. Xây dựng kế hoạch phát động thi đua thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2016-2010 và năm 2016; tổ chức các phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và năm 2016.
2. Về thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh
Ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng các chương trình công tác, các đề án, dự án; khuyến khích tham mưu các đề án, dự án mang tính đột phá để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương trong thời gian tới.
Lãnh đạo các sở, ngành và địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo phân công cá nhân phụ trách theo dõi, thực hiện ngay từ đầu năm, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện. Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án, dự án đã đăng ký (đính kèm) và các chương trình, dự án thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của cấp trên.
Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách  nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế làm việc của UBND tỉnh. Thực hiện nghiêm quy trình gửi văn bản trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; công tác tham mưu văn bản, phối hợp giải quyết công việc và dự họp, hội nghị đảm bảo thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi thông tin và xử lý công việc trong các cơ quan nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; thực hiện tốt việc tin học hóa trong các quy trình giải quyết công việc của các cơ quan hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc. Tăng cường hội nghị trực tuyến để tiết kiệm thời gian, kinh phí, mở rộng thành phần họp, đồng thời ban hành kịp thời các chủ trương, kết luận sau cuộc họp để các chủ trương nhanh chóng đi vào thực tiễn.
Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nhất là nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chấp hành tốt sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo cho UBND tỉnh, thông tin báo cáo giữa sở ngành và địa phương.
3. Công tác phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, nhất là phối hợp tập trung chỉ đạo tốt tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 và bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Duy trì họp liên tịch giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh để đánh giá kết quả công tác phối hợp. Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri và các cuộc kiểm tra, giám sát…
Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp và cơ quan báo chí thực hiện tốt vai trò tham gia trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức; đặc biệt là thực hiện tốt quy chế, quy định về vai trò giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị.
Trên đây là báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2015 và chương trình chỉ đạo, điều hành năm 2016 của UBND tỉnh./.

Tác giả bài viết: BAN BIÊN TẬP

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Kiên Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây